Privacy Statement DUEL Advocatuur

Algemeen

DUEL Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens DUEL Advocatuur verwerkt.


Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

DUEL Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt DUEL Advocatuur soms een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Duel Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een                overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

- innen van declaraties/t.b.v. de boekhouding

- advisering, bemiddeling en verwijzing

- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

- marketing- en communicatie activiteiten

- werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DUEL Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

-NAW gegevens

-BSN

-Geslacht

-E-mailadres

-Geboortedatum

-Telefoonnummer

-Curriculum vitae en motivatiebrief, met daarin vaak opgenomen gegevens over uw opleiding en ervaring

-Eventuele stagebeoordeling(en)

-Cijferlijst(en)

-Bij een gerichte sollicitatie: de functie waarnaar u solliciteert


Bijzondere persoonsgegevens

Enkel wanneer DUEL Advocatuur bijzondere persoonsgegevens nodig heeft om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, en of deze nodig zijn t.b.v. de dienstverlening, zal het kantoor deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt DUEL Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Grondslag verwerking persoonsgegevens

DUEL Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- wettelijke verplichting

- uitvoering van een overeenkomst en of onze dienstverlening

- verkregen toestemming van betrokkene(n)

- gerechtvaardigd belang


Delen van persoonsgegevens met derden

DUEL Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van DUEL Advocatuur, zoals een IT-leverancier of een accountant/boekhouder, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan DUEL Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van DUEL Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door DUEL Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.  


Beveiliging persoonsgegevens

DUEL Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval DUEL Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal DUEL Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn persoonsgegevens

DUEL Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Privacy rechten van betrokkenen

•            Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van           verwerkingsverantwoordelijke)

c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van               feitelijke gegevens)

d. recht van verzet

e. recht op dataportabiliteit

f. recht op vergetelheid

g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. U ontvangt in beginsel binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij DUEL Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

DUEL Advocatuur                                                                                                                                                                                                                                                info@ac-advocaten.nl                                                                                                                                                                                                                                         Postbus 780                                                                                                                                                                                                                                                                5000 AT Tilburg                                                                                                                                                                                                                                                013-4700154  

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. DUEL Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Gebruik social media

Op de website van DUEL Advocatuur is het mogelijk dat er knoppen/buttons en/of links opgenomen worden om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. DUEL Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.


Statistieken en cookies

DUEL Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door DUEL Advocatuur verkocht aan derden. De website van DUEL Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van DUEL Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. DUEL Advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.


Aanpassing privacy statement

DUEL Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacystatement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.


Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met DUEL Advocatuur.

 
 
 
E-mailen
Bellen