Algemene voorwaarden van DUEL Advocatuur gevestigd te Tilburg  


Artikel 1

DUEL Advocatuur is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak, die zich het beoefenen van de rechtspraktijk ten doel stelt. De eenmanszaak is gevestigd te Tilburg en ingeschreven in de KvK onder KVK-nummer: 73198811. Het BTW-nummer van het kantoor betreft: NL195064410B01. Het kantoor is in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 2

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens DUEL Advocatuur, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als DUEL de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

Artikel 3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan DUEL Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht (denk aan het instellen van beroep na een bezwaarprocedure) of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4

De voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor DUEL Advocatuur, maar ook voor de werknemers en eventuele hulppersonen, als waren zij door henzelf bedongen.

Artikel 5

De met DUEL Advocatenkantoor gesloten overeenkomsten/ de aan DUEL Advocatenkantoor verstrekte opdrachten leiden voor het kantoor tot een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting waarbij het kantoor gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en maatstaven van vakmanschap op het moment van nakomen kan worden verlangd.

Artikel 6

Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van DUEL leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door DUEL Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico. DUEL Advocatenkantoor is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover DUEL.

Artikel 7

DUEL Advocatuur is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. DUEL Advocatuur is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van DUEL Advocatuur te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van DUEL Advocatuur voor eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.

Artikel 8

Als DUEL Advocatuur aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DUEL Advocatuur in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. 

DUEL Advocatuur is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover DUEL Advocatuur.

De aansprakelijkheid van de verzekerden is gedekt ongeacht waar ter wereld de fout is begaan of het voorval heeft plaatsgevonden.                                   De verzekering dekt niet aanspraken die tegen verzekerden zijn ingesteld op grond van of zijn onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada en/of die daar worden berecht. Eveneens uitgesloten is de tenuitvoerlegging.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht bij: 

AON, Admiraliteitskade 62, 3063 ED  Rotterdam

Artikel 9

Indien en voor zover bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geven op enig bedrag, is de aansprakelijkheid van DUEL Advocatuur beperkt tot een maximum van € 750,-.

Artikel 10

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met DUEL Advocatuur als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden en in ieder geval 1 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn tot de vordering.

Artikel 11

DUEL Advocatuur voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van DUEL Advocatuur, onder welke titel ook, aan derden over te dragen.

Artikel 12

Elke aan DUEL Advocatuur gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. DUEL Advocatuur is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van DUEL Advocatuur.

Artikel 13

Declaraties van DUEL Advocatuur zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar (tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld vanwege een spoedeisend belang) en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten. Betaling geschiedt in beginsel op een door het kantoor aangewezen bankrekening dan wel bij hoge uitzondering in contanten tot het in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum tegen behoorlijk bewijs van voldoening.

Het kantoor heeft een recht van retentie op al hetgeen zij van de cliënt onder zich heeft, zolang de cliënt de declaratie niet volledig heeft voldaan.

Artikel 14

Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 15

DUEL Advocatuur is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te informeren.

Artikel 16

DUEL Advocatuur is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is te vinden op www.duel-advocatuur.nl/privacy.

Artikel 17

Op de tussen DUEL Advocatuur en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Op klachten over de dienstverlening van DUEL Advocatuur is uitsluitend het Klachtenreglement van DUEL Advocatuur van toepassing. Deze bepaling doet niet af aan de rechten van de opdrachtgever op grond van paragraaf 4 van de Advocatenwet 2015.

Artikel 18

Het kantoor draagt er zorg voor dat bij vakantie of (al dan niet) geplande langdurige afwezigheid van de advocaat voor een goede vervanging wordt gezorgd. De zaken van het kantoor worden thans krachtens een waarnemingsovereenkomst waargenomen door: mevrouw mr. Emine Turk (Advocate) van Bergse Vesting Advocatuur. Adres: Louis Porquinlaan 1 (4611 AM) Bergen op Zoom.

Artikel 19

De Geschillencommissie Advocatuur betreft de onafhankelijke partij, waarbij een klacht die is ingediend bij DUEL Advocatuur, maar die niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak.

 
 
 
E-mailen
Bellen