Tarieven

Voor alles opteren wij om via onderhandelingen tot een minnelijke regeling te komen, zodat escalaties en procedures kunnen worden vermeden. We houden een eerste uitvoerige bespreking met de cliënt om de bedoeling te kennen, de belangen te omschrijven en de te volgen strategie in samenspraak met de cliënt te bepalen.

In de loop van de behandeling van de zaak, of vooraleer een zaak aanvangt, kan het kantoor gedeeltelijke voorschotten in rekening brengen aan de cliënt. Het honorarium wordt, behoudens andersluidende regeling, bepaald per uurtarief. DUEL Advocatuur komt cliënten tegemoet door een flexibel uurtarief te hanteren, afhankelijk van de spoedeisendheid ervan, het financieel belang dat met de zaak samenhangt en de aard van de werkzaamheden.

De bijzondere kosten worden afzonderlijk gespecificeerd en naar bedrag verantwoord en betreffen reiskosten, vertalingskosten, gerechtsdeurwaarderskosten, expertisekosten, griffierechten enz.

De cliënt wordt met regelmaat ingelicht over de behandeling en voortgang van het dossier, waarbij sprake is van duidelijke en regelmatige facturatie van de geleverde prestaties en de gemaakte kosten.

Voor een eerste consultatie van ongeveer 30 minuten, zonder aanmaak van een dossier of verder onderzoek, worden in beginsel geen kosten in rekening gebracht. In zaken waarbij er geen redelijke kans van slagen wordt gezien, adviseert de advocaat om de kwestie te laten “rusten”, geen juridische acties te ondernemen, tenzij een cliënt erop staat er een zaak van te willen maken.

De aansprakelijkheid van het kantoor voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheid is verzekerd (verminderd met het eigen risico).


Gefinancierde rechtshulp

Voor mensen die de advocatenkosten niet kunnen betalen bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op gefinancierde rechtshulp. Dit systeem is strikt gereglementeerd. Komt u in aanmerking, dan vallen uw advocatenkosten ten laste van de staat. U betaalt dan niets of een kleine eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen, zoals de wet bepaalt.

De inkomensgrenzen die van toepassing zijn, vindt u op  http://www.rvr.org.

De Raad voor rechtsbijstand heeft met het Juridisch Loket een –niet limitatieve- lijst opgesteld van zaken die via het Juridisch Loket afgehandeld kunnen worden. Controleer bij het juridisch loket of voor behandeling van uw zaak een advocaat noodzakelijk. Indien dit het geval is, kunt u om een doorverwijzing naar DUEL Advocatuur vragen, zodat u korting krijgt op uw eigen bijdrage.

 
 
 
E-mailen
Bellen