Sociale zekerheidsrecht

Belangrijke regelgeving waar uitkeringsgerechtigden mee te maken kunnen krijgen is bijvoorbeeld de Participatiewet (PW), de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) , de WAJONG, Remigratievoorziening, de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) etc.

Bij een verlaging, sanctie (maatregel), opschorting, dan wel stopzetting van een uitkering kunnen wij u bijstaan en bezwaar indienen bij de instantie die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld de gemeente, UWV of de SVB. Aangezien de wetgeving op het gebied van sociale zekerheidswetgeving steeds ingewikkelder wordt, is het verstandig u hierin te laten bijstaan door een advocaat. Denk bijvoorbeeld aan een stopzetting en terugvordering van uw uitkering vanwege vermogen in het buitenland of vanwege het niet kunnen vaststellen van uw recht op bijstand. Ook komt het met regelmaat voor dat een uitkering wordt herzien, omdat (ten onrechte) n.a.v. heronderzoek het college zich op het standpunt stelt dat sprake is van een gezamenlijke huishouding of ontvangen middelen. Wij kunnen u ook bijstaan bij het aanvragen van een voorlopige voorziening om verdere escalatie te voorkomen. Ook kunt u denken aan een afwijzing omtrent een arbeidsongeschiktheidsuitkering, of een maatregel vanwege het plegen van een benadelingshandeling tegenover UWV. 

U kunt met het kantoor contact opnemen voor het maken van een afspraak. Vul het contactformulier in of bel met 013 4700154.

 
 
 
E-mailen
Bellen